Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám na marketingové ani reklamné účely.

V prípade, že ma budete kontaktovať a nedohodneme sa na stretnutí, Váš kontaktný email vymažem do 2 týždňov.

S ohľadom na základné prevádzkové účely bude mať po zrealizovaní 1. stretnutia prístup k Vašim osobným údajom (meno, priezvisko, adresa) len externý poskytovateľ účtovných služieb, bez ktorého by vykonávanie mojej činnosti nebolo možné. Ten je zaviazaný neumožniť použitie údajov na iný účel. Zostávajú archivované po dobu nutnosti pre potreby účtovníctva, ktorú vyžaduje aktuálna legislatíva.

Pre účely dlhodobej spolupráce podpisujem s klientmi tzv. Informovaný súhlas, ktorý je dohodou o základných pravidlách našej spolupráce – aby bola čo najviac bezpečná pre obe strany (frekvencia sedení, trvanie a cena, podmienky pri zrušení sedenia, zásada mlčanlivosti). V rámci neho je potrebné uviesť osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a kontaktná adresa. Tieto dokumenty uchovávam na bezpečnom a uzamykateľnom mieste a chránim ich v maximálnej možnej miere. Archivácia dokumentov je po dobu nevyhnutnú na základe aktuálne platnej legislatívy.

Zo sedení si pre vlastnú potrebu vypracovávam poznámky, ktoré sú však v anonymizovanej forme (nie je možné Vás na ich základe identifikovať) a nie sú poskytované tretím stranám. Uskladňované sú mimo ostatných dokumentov s Vašimi údajmi. V rámci skvalitňovania svojej práce a ďalšieho vzdelávania sa pravidelne zúčastňujem odborných supervíznych konzultácií, kde je taktiež dodržiavaná zásada anonymizácie klientov.

Pri svojej práci som viazaná mlčanlivosťou aj po ukončení spolupráce s klientom, v danom kontexte však platia nasledovné výnimky:

– v prípade predpokladu, že môže byť život klienta alebo život niekoho v jeho okolí v ohrození (v zmysle úmyslu ohrozenia seba alebo iného), som povinná kontaktovať najbližších alebo príslušné orgány tak, aby som v maximálnej možnej miere zamedzila plánovanému konaniu

– oznamovacia povinnosť v prípade vedomosti o vykonanom trestnom čine

– v prípade, že by som bola vyzvaná súdom/políciou

– v prípade, že ma klient sám a písomne požiada o zbavenie mlčanlivosti

V prípade, že by ste potrebovali bližšie informácie o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi alebo by ste chceli využiť svoje práva súvisiace s ochranou osobných údajov, prípadne by ste mali pripomienky k môjmu zabezpečeniu osobných údajov, kontaktujte ma telefonicky alebo emailom:  0948 374 438, psycholog.tobiasova@gmail.com. Ďakujem!

Začatím spolupráce a realizovaným 1. stretnutím beriete  na vedomie a súhlasíte s uvedenými zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami mlčanlivosti.

Správcom osobných údajov je Mgr. Karolína Tobiašová, IČO 53107101, so sídlom Stierova 1117/11, 040 23 Košice – sídl. KVP.